Fuel Prices

  • Road Diesel: $4.26
  • Farm Diesel: $3.70
  • Gas: $3.60
Effective 08/16/2023

Limestone Gravel

#2 — $22.50/ton
#11A — $25.50/ton
#304 —$22.50/ton
#411 — $24.50/ton
#57 — $27.00/ton
#73 — $23.50/ton/
Min. Delivery Charge — $75.00