Fuel Prices

  • Road Diesel: $4.84
  • Farm Diesel: $3.75
  • Gas: $3.59
Effective 09/20/2022

Limestone Gravel

#2 — $22.50/ton
#11A — $25.50/ton
#304 —$22.50/ton
#411 — $24.50/ton
#57 — $27.00/ton
#73 — $23.50/ton/
Min. Delivery Charge — $75.00