Fuel Prices

  • Road Diesel: $4.09
  • Farm Diesel: $4.00
  • Gas: $3.29
Effective 03/09/2023

Limestone Gravel

#2 — $22.50/ton
#11A — $25.50/ton
#304 —$22.50/ton
#411 — $24.50/ton
#57 — $27.00/ton
#73 — $23.50/ton/
Min. Delivery Charge — $75.00